Stratégia Európa 2020


V marci 2000 sa najvyšší predstavitelia štátov a vlád členských štátov EÚ na rokovaní v Lisabone
 dohodli na ambicióznom cieli: urobiť z EÚ do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta schopnú trvalo udržateľného rastu, s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. Podľa miesta, v ktorom Európska rada sformulovala tento zámer, vznikol názov Lisabonská stratégia.  
 
V r. 2005 bola Lisabonská stratégia revidovaná pod názvom Stratégia rastu a zamestnanosti, resp. obnovená Lisabonská stratégia. Dôvodom boli neuspokojivé výsledky implementácie stratégie v predchádzajúcom období.
 
V r. 2010 Európska rada schválila stratégiu pre ďalšie obdobie, ktorá dostala názov stratégia Európa 2020.
 
Podstatou stratégie je koordinácia hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť. Stratégia z obsahového hľadiska zastrešuje cielený výber tém, rôznych iniciatív a sektorových stratégií z viacerých politík EÚ, hlavne výskumu, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania a priemyslu, energetiky, životného prostredia.

Dňa 5.3. 2014 zverejnila Európska komisia svoje oznámenie o stave napĺňania stratégie Európa 2020
Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu. Na základe doterajšieho vývoja v SR považuje Komisia za reálne splnenie dvoch slovenských cieľov: v oblasti  klímy a energetiky a vzdelávania, nie však v troch cieľoch v oblasti zamestnanosti, výskumu a vývoja a boja proti chudobe
 
V roku 2014 Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciuv súvislosti so strednodobou revíziou stratégie Európa 2020.
 
Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie  upravuje časť I pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010. Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti.  

22