RIS3 - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu

 

16. – 17. október 2014  ECI UNECE  Ženeva
Siedme stretnutie tímu špecialistov na politiku inovácie a konkurencieschopnosti

Prezentácia EK DG REGIO
  GR Walter Deffaa
Prezentácia FIT Lausanne  Dominique Foray
Prezentácia UCL  Slavo Radoševič  

3.-4. Júl 2014 - RIS3, Peer Review Workshop, Dublin (Ireland)

Apríl 2014 - Brožúra EK "Inteligentná špecializácia a agenda európskeho rastu"

Ako pomohla inteligentná špecializácia pri lepšom zameriavaní plánov financovania výskumu a inovácií ako aj pri výsledkovo orientovanom plánovaní investícií v rámci Európskych investičných a štrukturálnych fondov. 
(R. Fico, predseda vlády SR)


November 2013Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR schválená vládou SR

Slovenská republika, ktorá je od roku 2004 súčasťou EÚ, má veľký záujem na kontinuálnom zefektívňovaní integrácie a reálnej súdržnosti. Spoločná stratégia Európa 2020 schválená v júni 2010 predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie. Oznámenie Európskej komisie č. 553 zo dňa 6. októbra 2010 stanovuje opatrenia na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa inteligentného rastu prostredníctvom regionálnej politiky a jej financovania. Prvým krokom je vytvorenie stratégií inteligentnej špecializácie v každom členskom štáte EÚ. Cieľom je sústrediť zdroje na najsľubnejšie oblasti porovnateľnej výhody, t.j. súčasné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti, ekologické inovácie, trhy s vysokou pridanou hodnotou, jestvujúce siete alebo osobitné oblasti výskumu. V záujme efektívnej politiky súdržnosti sa vypracovanie stratégií inteligentnej špecializácie stalo ex ante podmienenosťou v návrhu legislatívy – všeobecného nariadenia pre EŠIF na obdobie rokov 2014-2020.


Základnou premisou tvorby stratégie inteligentnej špecializácie je preukázať, že Slovenská republika má schopnosť strategicky riadiť a koncentrovať permanentne obmedzené zdroje s cieľom udržateľného rozvoja a pritom harmonicky rozvíjať republiku na princípoch inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu pre posilnenie konkurenčnej schopnosti SR a EÚ ako celku. Takýto procesný prístup vyústil do vízie, ktorá si kladie za cieľ podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a vývoji s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.
Tieto ciele upravuje dokument "Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Slovak Republic)" schválený vládou SR 13.11.2013. Dokument je strategickým materiálom Slovenskej republiky, významovo presahujúci nielen úzke bariéry kompetencií jednotlivých rezortov a je spracovávaný pre rozpočtové obdobie v EÚ – VFR 2014-2020, je teda dokumentom, ktorý v SR prekračuje obdobie činnosti jednej vlády. Pre zdôraznenie významu a synergických prístupov navrhovaných v dokumente bol predložený spoločne Ministrom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. Dokument ako jednu zo strategických úloh stanovuje sfunkčnenie nového komplexného, nadrezortného systému riadenia vedy a inovácií reprezentovaného na vrcholovej úrovni Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie.
 
Slovenská republika je malá vysoko otvorená ekonomika veľkosťou porovnateľná s regiónmi veľkých krajín EÚ, preto koncept inteligentnej špecializácie nebol aplikovaný vo formálnej regionálnej dimenzii, ale na národnej úrovni. Stratégia však vytvára podmienky pre rozvoj Slovenskej republiky ako celku, pri súčasnom zohľadnení regionálnych špecifík. 

Opatrenia

 
 

 
13655