Príprava post-lisabonskej stratégie


Od r. 2008 sa v rámci EÚ viedli diskusie, či je účelné pokračovať v Lisabonskej stratégii aj po roku 2010. Všetky členské štáty sa vyjadrili pozitívne a predložili svoje predstavy o obsahu a fungovaní stratégie v ďalšom období. Za Slovensko Predbežné stanovisko SR ku stratégii po r. 2010 pripravila pracovná skupina pre Lisabonskú stratégiu v SR, následne ho prerokovala Ministerská rada vlády SR pre záležitosti EÚ a Komisia pre vedomostnú spoločnosť.
 
Na základe výstupov z diskusií na rôznych úrovniach a fórach pripravila Európska komisia návrh pokračovania Lisabonskej stratégie na dekádu 2011 – 2020, ktorú najskôr nazvala stratégia EÚ 2020, neskôr stratégia Európa 2020. Návrh dňa 24. novembra 2009 Komisia zverejnila a vyzvala na všeobecnú celoeurópsku konzultáciu do 15. januára 2010. Aj slovenskí národní koordinátori zaslali stanovisko odkonzultované v rámci pracovnej skupiny pre Lisabonskú stratégiu v SR Príspevok Slovenskej republiky ku Konzultácii o budúcej stratégii EÚ do roku 2020 (COM(2009)647) z 4.11.2009.
 
Otázky budúcej stratégie boli tiež predmetom mimoriadneho neformálneho summitu EÚ dňa 11. februára 2010, po prvýkrát pod vedením stáleho predsedu Európskej rady Hermana van Rompuya. V rámci prípravy tohto summitu Komisia zverejnila:
 
Komisia zverejnila tiež všetky konzultačné príspevky k návrhu stratégie.
27