Národný program reforiem SR


V roku 2005 zavedené národné programy reforiem zostávajú aj naďalej kľúčové národné dokumenty stratégie v členských štátoch EÚ.

Pri vstupe stratégie Európa 2020 do praxe sa na žiadosť Komisie už v novembri 2010 neštandardne predkladali náčrty národných programov reforiem. Cieľom bolo ich posúdenie na EÚ úrovni a spracovanie odporúčaní, na čo sa majú členské štáty sústrediť pri následnej príprave podrobných programov. Takýto Národný program reforiem SR 2010 bol schválený uznesením vlády SR č. 806/2010dňa 17. novembra 2010. V súlade s požiadavkou Rady ECOFIN program obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekážok rastu a návrh opatrení na ich prekonanie, ktoré vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument bol vypracovaný na základe podkladov z rezortov, zohľadňoval krátkodobé štrukturálne opatreniaschválené vládou SR dňa 8. septembra 2010 a bol v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010 - 2014.

Národný program reforiem SR 2011 - 2014

Dňa 20. apríla 2011 schválila vláda SR návrh Národného programu reforiem SR 2011 – 2014, ktorý je prvým komplexným programom reforiem SR v rámci stratégie Európa 2020. Program spresnil národné ciele stratégie, súbor ukazovateľov a vytýčil harmonogram opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR na roky 2011 až 2014

Národný program reforiem SR 2012

V apríli 2012 predložila Slovenská republika Európskej komisii Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012a Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015. Keďže z parlamentných volieb v marci 2012 vzišla nová vláda, program reforiem bol aktualizovaný v súlade so zámermi novej vlády sformulovanými v Programovom vyhlásení vlády SR, ktoré bolo schválené Národnou radou SR dňa 15. mája 2012. Aktualizovaný Národný program reforiem SR 2012 (aktualizácia)bol schválený v júni 2012 a následne predložený Komisii.

Národný program reforiem SR 2013
V apríli 2013 predložilo Slovensko Európskej komisii  Národný program reforiem Slovenskej republiky  2013, ktorého súčasťou je aj s Akčný plán NPR SR 2013,  a Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016. Komisia reagovala analytickou správou PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE: Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO  spolu s návrhom špecifických odporúčaní pre SR, ktoré sú systematicky za jednotlivé roky uvedené v časti Stratégia Európa 2020 - Európsky semester

Národný program reforiem SR 2014
Dňa 23. apríla 2014 vláda SR schválila svojím uznesením č. 195/2014 Národný program reforiem SR 2014a uznesením č. 194/2014 Program stability SR na roky 2014 až 2017

Národný program reforiem SR 2015
Dňa 29. apríla 2015 vláda SR schválila svojím uznesením č. 216/2015   Národný program reforiem SR 2015  a uznesením č. 215/2015 Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018
29