Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Aktuality

Apríl 2016  Národný program reforiem SR 2016
 
Dňa 29. apríla 2016 vláda SR schválila svojím uznesením č. 161/2016 základný národný dokument stratégie Európa 2020 – Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016. Uznesením č. 160/2016 bol schválený aj Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 .


Marec 2016  Summit EÚ
V dňoch 17. – 18. 3. 2016 sa v Bruseli konal summit EÚ, ktorý sa venoval migrácii;  zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti; klíme a energetike.
Summit okrem iného schválil tri prioritné oblasti politiky vymedzené v Ročnom prieskume rastu 2016: opätovné naštartovanie investícií, uskutočňovanie štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať ekonomiky členských štátov EÚ a vykonávanie zodpovedných fiškálnych politík.  
Európska rada tiež privítala oznámenie EK  Po parížskej konferencii z 2. 3. 2016 a vyzvala Komisiu na pokračovanie prác súvisiacich s napĺňaním záverov konferencie OSN o zmene klímy z decembra 2015 (COP 21).


Február 2016 Správa o krajine za rok 2016 - Slovensko
Dňa 26.2.2016 Európska komisia zverejnila pracovný dokument svojich útvarov - správy o jednotlivých členských štátoch EÚ.
V správe o Slovensku sa konštatuje, že krajina dosiahla jedno z najrýchlejších oživení po kríze a hospodársky rast má pokračovať, pričom hlavným motorom má byť sektor domácností. Hospodárstvo je vysoko integrované do globálnych hodnotových reťazcov, produkcia je však koncentrovaná len v niekoľkých sektoroch a regiónoch. Trh práce dosiahol cyklické zlepšenie. V plnení špecifických odporúčaní Rady z roku 2015 dosiahlo Slovensko len obmedzený pokrok.  

December 2015  Konferencia OSN o zmene klímy (COP 21)
V dňoch 30. 11. - 11.12.2015 sa v Paríži konala konferencia OSN o zmene klímy. Tá dňa 12.12.2015 prijala dohodu o zmene klímy, v ktorej formuluje záväzok udržiavať zvýšenie globálnej priemernej teploty pod 2 st. C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, pričom bude pokračovať úsilie o obmedzenie tohto zvýšenia na 1,5 st. C.  Nástrojom na dosiahnutie cieľa je najmä znižovanie emisií skleníkových plynov, čo je o.i.  tiež jeden z (čiastkových) cieľov stratégie Európa 2020.  
  
December 2015  Balík dokumentov k obehovému hospodárstvu
Začiatkom decembra 2015 EK zverejnila balík dokumentov k obehovému hospodárstvu, ktorého cieľom je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie a tým minimalizovať odpad a využívanie nových zdrojov. Zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej hodnoty. To môže vytvoriť bezpečné pracovné miesta a podporiť inovácie, ktoré zabezpečia konkurencieschopnú výhodu a úroveň ochrany ľudí a životného prostredia, ako aj poskytnúť spotrebiteľom trvácnejšie a inovatívnejšie výrobky šetriace peniaze a zvyšujúce kvalitu života.

November 2015  Ročný prieskum rastu 2016
Koncom novembra 2015 zverejnila EK Ročný prieskum rastu 2016 (AGS 2016) a jeho sprievodné dokumenty – správu o mechanizme varovania, návrh spoločnej správy o zamestnanosti, odporúčania pre eurozónu, návrh nariadenia o programe na podporu štrukturálnych reforiem, ako aj stanoviská európskych sociálnych partnerov. V AGS 2016 zdôraznila Komisia tri hlavné okruhy pre nasledovné obdobie: obnovu investícií, realizáciu štrukturálnych reforiem za účelom modernizácie ekonomík a zodpovednú fiškálnu politiku. Komisia opätovne zdôrazňuje potrebu využívania EŠIF na plnenie odporúčaní Rady pre členské štáty. Na realizáciu štrukturálnych reforiem sa postupne sprístupní aj technická pomoc, ktorú bude ponúkať Služba na podporu štrukturálnych reforiem zriadená v rámci Komisie.
 

Júl 2015   Odporúčanie Rady pre Slovenskú republiku
 
V máji 2015 Európska komisia navrhla špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty Únie, ktoré schválil júnový samit EÚ a finálne Rada EÚ. V júli bolo zverejnené Odporúčanie Rady zo 14. júla 2015, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2015 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2015.


Júl 2015  Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena

 
Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.
Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti. 
 
Júl 2015  Európsky portál investičných projektov
 
Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.
 
Jún 2015  Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2015/1017– Európsky fond pre strategické investície
 
Dňa 25. júna 2015 bolo schválené nariadenie o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov. Ide o špecifikáciu  investičného plánu - tzv. Junckerovho balíčka, ktorý nová Európska komisia avizovala 26. novembra 2014.  Cieľom plánu je oživiť investície v Európe novým prístupom, ktorý zahŕňa najmä:  1. nové finančné nástroje (hlavne nový Európsky fond pre strategické investície) v partnerstve s Európskou investičnou bankou zamerané na súčasný nedostatok rizikového financovania v Európe, 2. databázu projektov na úrovni EÚ a posilnenú podporu rozvoja projektov prostredníctvom ústretovejšej technickej pomoci pre zainteresované strany z verejného sektora i súkromných investorov, 3. stabilnejšie, predvídateľnejšie regulačné prostredie, ktoré je ústretové voči podnikom na  európskej, vnútroštátnej aj regionálnej úrovni. Investičný plán predstavuje zásadnú zmenu, pokiaľ ide o spôsob použitia verejných finančných prostriedkov v prospech strategických investícií v Európe. 

Jún 2015 Samit EÚ

Európska rada na svojom rokovaní 25.-26. júna 2015 prerokovala najmä aktuálne otázky migrácie a bezpečnosti. Venovala sa aj zamestnanosti a rastu konkurencieschopnosti:  ukončila európsky semester 2015 schválením odporúčaní pre členské štáty (ktoré ešte formálne schváli Rada), vyzvala na urýchlené vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investíciea zamerala sa na digitálne technológie. V rámci nich konštatovala, že  musíme riešiť roztrieštenosť trhu, zabezpečiť reguláciu, ktorá obstojí v budúcnosti, budovať podpornú infraštruktúru, pomáhať pri digitalizácii priemyslu, vytvárať podmienky na uľahčenie rastu vo všetkých odvetviach a chrániť našich občanov, ako aj využiť jednotný digitálny trh ako hnaciu silu inkluzívneho rastu vo všetkých regiónoch EÚ. 


Máj 2015REFIT
 
Dňa 19. mája 2015 zverejnila Európska komisia svoje rozhodnutie, ktorým založila platformu REFIT - vykonávací program vhodnej regulácie (Regulatory Fitness and Performance programme). Cieľom REFIT-u je jednoduchšia legislatíva EÚ a nižšie náklady regulácie, čo má prispieť k jasnému, stabilnému a predvídateľnému regulačnému rámcu podporujúcemu rast a zamestnanosť. 


Apríl 2015    Národný program reforiem SR 2015
 
Dňa 29. apríla 2015 vláda SR schválila svojím uznesením č. 216/2015 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015 a uznesením č. 215/2015 Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018
 


posledná aktualizácia:  máj 2016