Európsky semester


EÚ zaviedla od roku 2011 európsky semester, ktorého cieľom je zosúladenie nástrojov Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Pritom právne špecifiká konvergenčných programov / programov stability (nástroje Paktu) a národných programov reforiem (nástroje stratégie Európa 2020) zostanú naďalej zachované.
Európsky semester je šesťmesačný cyklus prekrývajúci sa s prvým polrokom kalendárneho roka, počas ktorého členské štáty každý rok koordinujú svoje rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne politiky. Tento proces umožňuje členským štátom zohľadniť odporúčania EÚ ešte v ranom štádiu prípravy svojich rozpočtov a pri tvorbe hospodárskych politík. Jednotlivé fázy európskeho semestra:

JANUÁR 
Komisia predkladá ročný prieskum rastu, ktorý definuje priority EÚ pre daný rok v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti (v praxi Komisia zverejňuje prieskum aj skôr, koncom predchádzajúceho kalendárneho roku).
 
Ročný prieskum rastu 2011 a súvisiace dokumenty  (10 opatrení)
 
Ročný prieskum rastu 2012 a súvisiace dokumenty  (5 opatrení: 
1) presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,
2) obnovenie normálneho poskytovania úverov,
3) podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a v budúcnosti,
4) riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy,
5) modernizácia verejnej správy).
 
Ročný prieskum rastu 2013 a súvisiace dokumenty 
(5 opatrení rovnakých ako minulý rok)
 
Ročný prieskum rastu na rok 2014 a súvisiace dokumenty  
(5 opatrení rovnakých ako minulé dva roky)  

Ročný prieskum rastu 2015 a súvisiace dokumenty
Dokument načrtáva úlohy v rámci piatich okruhov: integrovaný prístup, podpora investícií, štrukturálne reformy, fiškálna zodpovednosť, zjednodušenie európskeho semestra.
Tiež aktualizuje štruktúru európskeho semestra: november Ročný prieskum rastu, december bilaterálne rokovania EK s členskými štátmi, január technické misie EK v členských štátoch (nový prvok, už realizovaný v januári 2015), marec analytický dokument (pracovníkov) EK o stave v jednotlivých členských štátoch (nový prvok, už realizovaný v marci 2015), marec samit EÚ, apríl  členské štáty predkladajú EK národné programy reforiem a programy stability  (konvergenčné programy), máj EK navrhuje špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, jún – júl Rada EÚ po rokovaniach vydáva špecifické odporúčania.
 
MAREC
predsedovia vlád a hlavy členských štátov EÚ (t.j. Európska rada) na summite EÚ predkladajú usmernenie pre vnútroštátne politiky, ktoré sa zakladá na ročnom prieskume rastu.
 
Rokovania Európskej rady  - stratégiou Európa 2020 sa zaoberajú spravidla jarné summity EÚ

APRÍL
členské štáty predkladajú dva kľúčové národné dokumenty: plány pre zdravé verejné financie v rámci programov stability (u členov eurozóny) alebo konvergenčných programov (u ostatných členských štátov EÚ) a reformné a iné opatrenia na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v rámci národných programov reforiem.

JÚN
Komisia tieto programy zhodnotí a v prípade potreby predstaví odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Odporúčania musia byť prerokované s Radou a schválené Európskou radou.

JÚL
Rada formálne prijíma odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Na ich aplikáciu do národných politík kladie EÚ podstatne vyšší dôraz ako v minulosti v rámci Lisabonskej stratégie. V zmysle nariadení pre európske štrukturálne a investičné fondy obdobia 2014 – 2020 sú členské štáty povinné zapracovať opatrenia na riešenie odporúčaní EÚ do Partnerskej dohody a operačných programov. 
 
Odporúčanie Rady pre Slovensko 2011  (6 okruhov odporúčaní) 
Odporúčanie Rady pre Slovensko 2012  (7 okruhov odporúčaní)
Odporúčanie Rady pre Slovensko 2013  (6 okruhov odporúčaní)
Odporúčanie Rady pre Slovensko 2014  (6 okruhov odporúčaní)
Odporúčanie Rady pre Slovensko 2015  (4 okruhy odporúčaní)
 

14597